เกี่ยวกับเรา

บริษัท มหาวิศว์จำกัด

ภาพรวมบริษัท

บริษัท มหาวิศว์จำกัด

บริษัท มหาวิศว์ จำกัด  จัดตั้งเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2522 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2533 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการแรกคือ โครงการ เมืองประเสริฐ 1 ซึ่งตั้งอยู่ถนนลาดพร้าว 71 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 45 ล้านบาท(เรียกชำระเต็มมูลค่า) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 55 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยได้เริ่มชำระเต็มมูลค่าแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537...

  • อ่านต่อ

    รูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดั้งต่อไปนี้:

    1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

    2. รับเหมาปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

    3. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม, ออกแบบด้านวิศวกรรม, ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท มหาวิศว์จำกัด

 

1. นายสุรพล แช่มช้อย

 

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

 

2. นางเปล่งศรี แช่มช้อย

 

กรรมการบริหาร

 

3. นายพรชัย กิตติวัชราพงษ์

 

กรรมการ

 

4. นายภูวไนย เกียรติชนก

 

กรรมการ

 

5. นายกฤษดา สินประเสริฐกุล

 

กรรมการ

 

6. นางกันยา ธีรรัฐ

 

กรรมการ

 

7. นางสาวสุวาณี แช่มช้อย

 

กรรมการ

การดำเนินธุรกิจ

บริษัท มหาวิศว์จำกัด

เป็นงานด้าน โครงการจัดสรรที่ดินและปลูกสร้างอาคารเพื่อขาย ซึ่งถือเป็น งานด้านที่เราถนัดที่สุด เรามีโครงการมากม่าย มากกว่า 10 กว่า โครงการตั้งแต่บริษัทได้ทำการเปิดัวมา...

เป็นงานด้านรับเหมาปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเราเคยรับทั้งของ ด้าน รับเหมาภาครัฐ และ ภาคทั่วๆไป ในลักษณะรับเหมาปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และขออนุญาตต่างๆ ตลอดจนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ...

นอกจากงานด้านพฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมา ปลูกสร้างเรายัง มีงานด้านที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาด้าน ออกแบบวิศวกรรม ออกแบบสถาปัตยกรรม และ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง...

E-NEWS

รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ สมัครเลยวันนี้!

PROJECTS

CONTACT

ที่อยู่: 2174 ถ.ลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กทม. 10310

CONNECT

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK

EMAIL: mahavis.co@gmail.com

บริษัท:  02 530 0424

© 2016 Mahavis Co.,Ltd. All Rights Reserved.    |    บริษัท มหาวิศว์ จำกัด    |     PRIVACY POLICY