แนะนำสินเชื่อ

บ้านมนเทียรทิพย์

แนะนำสินเชื่อ

บ้านมนเทียรทิพย์

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม คู่สมรส

 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ ผู้กู้ร่วม คู่สมรส

 

3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือ มรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

4. กรณีผู้ขอกู้ และ คู่สมรส อยู่กินและมีบุตรด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้ใบสูติบัตรของบุตรแทนใบ

 

    ทะเบียนสมรส ถ้าผู้ขอกู้ ถ้าผู้ขอกู้มีบุตร แต่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรสแล้ว(แยกกันอยู่)และไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 

    ไม่มีใบอย่า ให้ผู้ขอกู้แจ้งความให้เจ้าหน้า ที่ตำรวจรับรองการแจ้งความเป็นหลักฐานว่า ผู้กู้เคยอยู่กินกับใคร

 

    มีบุตรด้วยกันหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ ปัจจุบันยังคงอยู่ด้วยกันหรือไม่

 

5. หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม(ต้นฉบับ) วันที่ตามหนังสือไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นขอสินเชื่อ

 

6. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันที่ทำการยื่นขอสินเชื่อ (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ)

 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีบุคคลธรรมดา ประกอบอาชีพอิสระด้วย โดยไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติมได้)

1. ภาพถ่ายกิจการ,ร้านค้า,สำนักงาน

 

2. สำเนาการจดทะเบียนการค้า,ทะเบียนร้าน

 

3. สำเนาการเสียภาษีอากร,สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่มีรายได้พิเศษอื่นๆ

 

4. สำเนาเช่าอาคาร,เช่าพื้นที่ขาย,สัญญาสั่งซื้อ(สั่งผลิต)สินค้า,สัญญารับจ้างทำของ

 

5. สำเนาสัญญาให้เช่าทรัพย์สิน พร้อมสำเนาโฉนดที่ดินที่ให้เช่า หรือ ทะเบียนรถที่ให้เช่า หรือ

 

   หลักฐานอื่นๆที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น

เอกสารอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้

1. บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 

2. นามบัตร

 

3. สำเนาทะเบียนรถยนต์ที่ผู้ขอกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์

 

4. สำเนาใบหุ้น,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ฉลากออมสิน

 

5. หนังสือรับรอง การทำงานและรายได้ กรณีทำงานพิเศษนอกเวลา

E-NEWS

รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ สมัครเลยวันนี้!

PROJECTS

CONTACT

ที่อยู่: 2174 ถ.ลาดพร้าว

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กทม. 10310

CONNECT

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK

EMAIL: mahavis.co@gmail.com

บริษัท:  02 530 0424

© 2016 Mahavis Co.,Ltd. All Rights Reserved.    |    บริษัท มหาวิศว์ จำกัด    |     PRIVACY POLICY